CX Fit Score

Podmínky využití Služby CX Fit Score

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek využití Služby CX Fit Score. Tento dokument může být pozměněn pouze formou uvedenou v těchto Podmínkách.

1. POSKYTOVATEL

Poskytovatelem Služby CX Fit Score je společnost Wunderman Thompson s. r. o., se sídlem: Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 250 54 309, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 45691.

2. DEFINICE POJMŮ

2.1 „Poskytovatelem“ se rozumí společnost Wunderman Thompson s.r.o. specifikovaná v čl. 1 těchto Podmínek.

2.2 „Uživatelem“ se rozumí osoba, která má zájem o poskytnutí Služby CX Fit Score;

2.3 „Podmínkami“ se rozumí tyto podmínky stanovené Poskytovatelem pro využití Služby CX Fit Score;

2.4 „Službou CX Fit Score“ se rozumí možnost Uživatele zúčastnit se za stanovených podmínek CX Online kvízu.

2.5 „CX Online kvízem“ se rozumí online kvíz, jehož účelem je: zjištění úrovně/zralosti CX (CX Fit Score) ve společnosti Uživatele, a který je pro uživatele dostupný zde: www.cxfitscore.cz.

3. ZPŮSOB POSKYTNUTÍ SLUŽBY CX FIT SCORE

3.1 Uživatel zahájí CX Online kvíz kliknutím na příslušnou ikonu určenou pro zahájení CX Online kvízu. Po zahájení CX Online kvízu se Uživateli postupně zobrazují kvízové otázky. Podmínkou provedení vyhodnocení CX Online kvízu je zodpovězení všech Uživateli položených otázek.

3.2 Po zodpovězení všech kvízových otázek, odešle Uživatel CX Online kvíz k vyhodnocení, a to odkliknutím příslušné ikony „Pokračovat“. Podmínkou odeslání CX Online kvízu k vyhodnocení je udělení souhlasu s těmito Podmínkami.

3.3 Po odeslání CX Online kvízu k vyhodnocení a odsouhlasení Podmínek bude Uživateli na Uživatelem zaslanou e-mailovou adresu zaslán odkaz k vyhodnocení CX Online kvízu. V rámci vyhodnocení CX Online kvízu získá Uživatel přístup k výsledku CX Online kvízu (CX Online Report), a to přímo v prohlížeči Uživatele. Uživateli se v rámci vyhodnocení CX Online kvízu zobrazí napočítané ukazatele – CX Fit Score, stupně zralosti, kompetence a textová doporučení v závislosti na dosažené úrovni hodnocení.

3.4 Služba CX Fit Score je poskytována bezplatně.

4. PROHLÁŠENÍ UŽIVATELE

4.1 Uživatel prohlašuje, že je oprávněn k poskytnutí veškerých informací, které Poskytovateli poskytne při zodpovězení otázek položených Uživateli v rámci CX Online kvízu a poskytnutím požadovaných informací nebude způsobena újma jakékoliv třetí osobě.

4.2 Uživatel prohlašuje, že zodpovězením otázek v rámci CX Online kvízu nebude porušen jakýkoliv závazek mlčenlivosti.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELE

Zpracování osobních údajů je předpokladem pro poskytnutí Služby CX Fit Score, jelikož jejich využití je nezbytným předpokladem pro získání vyhodnocení CX Online kvízu. Uživatel bere na vědomí zpracování osobních údajů v rozsahu a za podmínek stanovených těmito Podmínkami. Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem a je povinné. Jestliže Uživatel jako subjekt údajů osobní údaje v požadovaném rozsahu neposkytne, není možné zaslat Uživateli vyhodnocení CX Online kvízu.

Správce osobních údajů:

Správcem osobních údajů je společnost Wunderman Thompson s. r. o., se sídlem: Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 250 54 309, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 45691 (dále jen „Správce“).

Rozsah zpracování osobních údajů:

Jméno, příjmení, e-mailová adresa, název společnosti zaměstnavatele a případně další osobní údaje sdělené Uživatelem, jejichž sdělení však není nezbytné pro poskytnutí Služby CX Fit Score (dále jen „Údaje“).

Účel zpracování Údajů:

Účelem zpracování, pro který jsou Údaje určeny, je vyhodnocení CX Online kvízu a sdělení vyhodnocení CX Online kvízu Uživateli, zařazení do databáze kontaktů Správce a zasílání obchodních sdělení, zejména ohledně obdobných služeb a, poskytování odborných a marketingových informací a zasílání pozvánek na akce, organizace akcí a dále informování o novinkách Správce a rovněž obhajoba právních nároků Správce.

Doba zpracování Údajů:

Údaje budou uloženy a zpracovány po dobu 4 let po zaslání vyhodnocení CX Online kvízu. Tato doba nepřekročí dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování.

Právní základ zpracování Údajů:

Právním základem zpracování Údajů pro výše specifikované účely je poskytování plnění dle těchto Podmínek, tedy splnění uzavřené smlouvy a oprávněný zájem Správce.

Zpracovatelé, příjemci Údajů:

Údaje mohou být zpracovány na základě pověření Pořadatele jakožto správce zpracovateli v České republice, tj. zejména se bude jednat o subjekty podílející se dílčím způsobem na zpracování údajů a o uložení údajů u pověřených zpracovatelů, zejména v datových centrech. Dílčími zpracovateli mohou být dále poskytovatelé marketingových služeb, poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé právních a účetních služeb.

Informace o právech subjektu Údajů:

Uživatel jako subjekt údajů má práva dle článků 12 až 22 a 34 tohoto nařízení, zejména právo na transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k Údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů, dále právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu včetně profilování, jakož i právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování.

Informace o právech subjektu Údajů:

V případě pochybností o dodržování svých práv se Uživatel může na Správce obrátit s žádostí
o nápravu či vysvětlení, a kde může také uplatnit námitky
a stížnosti, a to prostřednictvím následující e-mailové adresy: dpo@wundermanthompson.com.
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou následující: dpo@wundermanthompson.com.
Každý Uživatel, který poskytl Správci své Údaje, má právo vznést námitku při zpracování Údajů pro účely přímého marketingu, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, jestliže se týká přímého marketingu.
Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého může Uživatel podat stížnost.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Poskytovatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách souvisejících s poskytováním Služby CX Fit Score.

6.2 Veškerý obsah webových stránek, jejichž prostřednictvím Poskytovatel poskytuje uživatelům Službu CX Fit Score, se nachází ve vlastnictví Poskytovatele a nesmí být kopírován, měněn nebo Uživatelem jinak užíván, a to například, nikoliv však výlučně k veřejným, komerčním či jakýmkoliv jiným účelům, bez výslovného písemného souhlasu Poskytovatele.

6.3 Poskytovatel nenese odpovědnost a neodpovídá Uživateli za jakoukoliv újmu vzniklou Uživateli v důsledku interpretace výsledků CX Online kvízu, sdílení CX Online kvízu, či použití reportu získaného Uživatelem v rámci Služby CX Fit Score ze strany Uživatele.

6.4 Poskytovatel je oprávněn výsledek CX Online kvízu provedeného Uživatelem veřejně sdílet výlučně v anonymizované podobě.

6.5 Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek dle své úvahy.

Odhlásit
linkedintwitterfacebook